Žabac Žika – razgovor o pesmi

Svaka pesma sastoji se iz jedne ili više povezanih celina. Šta si naučio iz ove pesme?

211

Hajde da razgovaramo o pesmi:

  1. Kako zamišljaš žapca Žiku? Kakve on osobine ima?

2. Šta je sve menjao žabac Žika? Šta je ostalo isto?

3. Ko je to primetio? Zašto pesnikinja kaže da je to nekulturno?
Objasni svojim rečima.

4. Kako se, posle tih reči, osećao žabac Žika? Šta joj je odgovorio?

5. Pronađi i podvuci reči koje se rimuju u ovoj pesmi.

6. Na času likovnog nacrtaj kako zamišljaš žapca Žiku.

U pesmama pesnici slikaju prirodu, ljude i predmete oko nas. Pesme su sastavljene od reči koje se dugo traže, biraju i slažu u nizove koji se zovu stihovi. Više stihova čini strofu. Strofa je jedna celina u pesmi – jedna slika ili više povezanih slika.

Izvor za pitanja: Ježurko časopis

Tekst priredila: Mala škola