Kako savladati veštinu čitanja?

Problemi u čitanju, poput mešanja grafema (slova), njihovog izostavljanja ili dodavanja jednog ili više slova na početku ili na kraju reči, usporen tempo čitanja i teško razumevanje pročitanog, sve su češći među školskom decom. Međutim, postoje neke vežbe koje možete probati kod kuće a koje su sastavni deo vežbi koje logoped radi sa detetom.

208
Izvor: pexels

Pocenat dece koji teško savladava ili ne savladava čitanje sve je veći. Pogledajte na koji nači sa detetom možete da vežbate ovu veštinu.

Problemi u čitanju, poput mešanja grafema (slova), njihovog izostavljanja ili dodavanja jednog ili više slova na početku ili na kraju reči, usporen tempo čitanja i teško razumevanje pročitanog, sve su češći među školskom decom. Ne postoji određeno pravilo po kom dete pravi greške u čitanju. One su raznovrsne i teško je pronaći dvoje dece koje ih na isti način prave.

Čitanje je povezano i sa problemima sa pažnjom, problemima u psihomotornom razvoju i drugim problemima zbog kojih je najbolje obratiti se stručnom timu (logoped, psiholog, reedukator psihomotorike). Međutim, postoje neke vežbe koje možete probati kod kuće a koje su sastavni deo vežbi koje logoped radi sa detetom.

ČITANJE KRATKIH REČI

Ovo je prva i osnovna vežba čitanja. Reči su sastavljene od četiri slova, odnosno od dva sloga. Reči se napišu pojedinačno na odvojene papiriće. Slogovi se napišu različitim bojama. U našem slučaju, npr. to su crvena i plava kod reči koje se sastoje od četiri slova. Boje kojima će slogovi da se pišu nisu bitne, bitno je samo da se slogovi razlikuju kako bi detetu bilo lakše da pročita zadatu reč. Ono o čemu treba da vodimo računa je da boje nisu slične i da nisu previše svetle.

Papiri sa rečima se stave na jedno mesto (u kutiju, kovertu ili na gomilicu na stolu). Dete ima zadatak da uzima jedan po jedan papir i naglas da pročita reč. Kada dete savlada čitanje kratkih reči (od četiri slova, dva sloga), dužina reči se postepeno povećava tako što dete treba da čita reči sastavljene od pet slova, zatim šest i tako redom.

ČITANJE REČENICA

Isto kao kod čitanja reči, počinjemo sa čitanjem kraćih rečenica (sastavljenih od dve reči). Na početku su reči sastavljene od manjeg broja slova. Postepeno se povećava broj slova u reči, kao i broj reči od kojih je sastavljena rečenica. Rečenice se pišu na odvoje papiriće kako detetu ne bi ostale rečenice odvlačile pažnju. Kao što se kod reči slogovi pišu različitim bojama, ovde se reči pišu različitim bojama.

SASTAVLJANJE REČENICA OD PONUĐENIH REČI

Reči se ispišu na odvojene papire, a dete ima zadatak da sastavi rečenicu od ponuđenih reči. Reči su ispisane istom bojom i veličinom slova. Prvo se rečenice sastoje od dve ili tri reči, u zavisnosti od detetovih mogućnosti, a zatim se broj reči povećava. Osim što reči mogu da budu napisane na papirićima, reči mogu da budu ispisane na papiru pa dete, osim što treba da sastavi rečenicu, treba da je i napiše pa je to ujedno vežba i za pisanje.

Izvor: pngtree.com

SASTAVLJANJE REČI OD PONUĐENIH SLOVA

Dete ima zadatak da od ponuđenih slova sastavi reč. Najbolje je prvo početi od kraćih reči koje se sastoje od dva slova, a zatim povećavati, zavisno od detetovog napretka. Kada sastavi reč, dete ima zadatak da dobijenu reč zalepi na papir i pročita je naglas.

Probajte da ove vežbe prilagodite sposobnostima deteta. Vežba treba da iziskuje malo napora ali da ne bude previše teška za dete kako ne bi stvorilo otpor ka vežbama.

SASTAVLJANJE REČI OD PONUĐENIH SLOGOVA

Peta vežba je slična četvrtoj samo što se umesto slova koristi slogove. Dete prvo ima zadatak da od dva sloga sastavi reč, a zatim od više slogova. Postoje dve varijante ove vežbe. Prva je da se slogovi pišu na jednom papiru. Sa jedne strane prvi slog, a sa druge strane drugi slog (ako se reč sastoji od dva sloga). Dete ima zadatak da linijom spoji dva sloga koji daju određenu reč. Druga verzija je da se slogovi ispišu odvojeno na papirićima i da dete sastavi papiriće i na taj način dobije određenu reč. Kada sastavi reč, dete može da je zalepi na papir.