Pisana priprema – „Priča deda i repa“

Obrađujemo priču "Deda i repa" tako što u toku čitanja kačimo aplikacije na pano. Svaka pisana priprema ili nacrt za aktivnost može vam poslužiti samo kao pomoć u radu. Jer i najlošija priprema oživeće u rukama dobrog i snalažljivog vaspitača i obratno.

3796

OPŠTI PODACI O AKTIVNOSTI:

Vaspitno-obrazovna oblast: Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Vrsta aktivnosti: usmerena

Aspekt razvoja ličnosti: Kognitivni

OPŠTI METODIČKI PODACI:

Tema aktivnosti: Ispred, iza, između

Tip aktivnosti: Obrada novog

Vaspitno-obrazovni ciljevi:

  • Razvijanje pojmova veličina: ispred, iza, između;
  • negovanje pažnje i koncentracije;
  • podsticanje intelektualnog razvoja;

Obrazovni zadaci:

  • Uočavanje i imenovanje predmeta koji se nalaze ispred, iza i između;
  • Osmišljavanje relacije ispred i iza i postavljanje prema zadatom kriterijumu;
  • Docrtavanje i bojenje predmeta prema kriterijumu ispred, iza i između;
  • Razvijanje mišljenja, negovanje pažnje i koncentracije;

Vaspitni zadaci:

  • Podsticanje razvoja sposobnosti opažanja, koncentracije, pažnje i drugih misaonih procesa;
  • Razvoj društvenosti, takmičarskog duha;

Oblici rada: frontalni, individualni

Metode rada: verbalna, metoda demonstracije, otkrivačka, metoda igre

Didaktička sredstva: tekst priče „Deda i repa“, pano sa slikama repe, dede, babe, unuke, kuce, mace i miša, plišane igračke, pano na kome su nacrtane viljuška i kašika, marker, pano na kome su četiri slike, bojice, dva lastiša (veći i manji), CD plejer, CD sa muzičkom kompozicijom „Ivin voz“

Korelacija: metodika upoznavanja okoline, metodika razvoja govora, metodika muzičkog vaspitanja, metodika fizičkog vaspitanja

METODIČKA ARTIKULACIJA AKTIVNOSTI

Uvodni deo

U uvodnom delu čitam deci priču „Deda i repa“:

Posejа dedа repu. Izrаslа repа golemа, pregolemа. Stаne dedа repu iz zemlje čupаti – povuci, potegni, iščupаti ne može.
Pozove dedа u pomoć bаbu. Bаbа zа dedu, dedа zа repu – povuci, potegni, iščupаti ne mogu.
Pozove bаbа u pomoć unuku. Unukа zа bаbu, bаbа zа dedu, dedа zа repu – povuci, potegni, iščupаti ne mogu.
Pozove unukа u pomoć kucu. Kucа zа unuku, unukа zа bаbu, bаbа zа dedu, dedа zа repu – povuci, potegni, iščupаti ne mogu.
Pozove kucа u pomoć mаcu. Mаcа zа kucu, kucа zа unuku, unukа zа bаbu, bаbа zа dedu, dedа zа repu – povuci, potegni, iščupаti ne mogu.
Pozove mаcа u pomoć mišа. Miš zа mаcu, mаcа zа kucu, kucа zа unuku, unukа zа bаbu, bаbа zа dedu, dedа zа repu – povuci, potegni, iščupаju repu.

U toku čitanja na pano kačim slike repe, dede, babe, unuke, kuce, mace i miša. Nakon toga pitam decu:
– Šta je deda hteo da iščupa u ovoj priči?
– Gde se repa nalazi u odnosu na dedu?
– Ko se nalazi iza dede?
– Ko se nalazi ispred miša?
– Ko se nalazi između dede i miša?

Glavni deo

Deca sede u polukrugu. Ispred dece na stolu ređam u kolonu plišane igračke zeca, macu, kucu i kokošku. Pitam decu:
– Koja se igračka nalazi ispred mace?
– Ko se nalazi iza kuce?
– Ko se nalazi ispred kokoške?
– Ko se nalazi između kokoške i zeca?

Izvodim tri deteta i kažem, npr.: Miloše stani iza Marka, a ti Sanja stani ispred Marka. Pitam decu:
– Ko se nalazi između Miloša i Sanje?
Ispred dece postavljam pano na kome su nacrtane viljuška i kašika. Izvodim jedno dete koje će između viljuške i kašike nacrtati tanjir.

Ispred dece postavljam pano na kome su četiri slike. Izvodim četiri deteta i dajem im po jednu bojicu i kažem im da oboje sve ono što je ispred.

Završni deo

U završnom delu postavljam kružno veći lastiš i unutar njega postavljam kružno manji lastiš i to će biti pruga. Stajem između dva lastiša i kažem:

Naša mala železnica
sada će da krene.
Požurite deco,
stan’te iza mene.

Deca staju u kolonu kao vozić, jedan iza drugog. Kada stanemo u „voz“ nastavljamo kretanje držeći se stalno rukama za ramena druga koji je ispred. „Voz“ se kreće po „pruzi“, tj. između dva lastiša uz muzičku kompoziciju „Ivin voz“.

Izvor: internet