Početno čitanje: Motoričke i vizuelne igre – vežbe

Kod učenika je potrebno razvijati posobnost koordinacije pokreta ruke i aktivnosti očiju.

792

MOTORIČKE IGRE

Motoričke vežbe izvode se u pripremnom periodu, dok učenici ne nauče da pišu i najbolje se odvijaju kroz igru. Treba dati prednost vežbama kojima se utiče na razvoj sitnih mišića jer su oni nosioci osnovnog napora u procesu pisanja. Najpre treba početi sa crtanjem, jer ono je za decu interesantnije od pisanja.

Pisanje različitih crta, kao osnovnih elemenata slova takođe može biti izvedeno kroz crtanje predmeta (srp, obruč, štap). Kod učenika je potrebno razvijati posobnost koordinacije pokreta ruke i aktivnosti očiju.

Motoričke vežbe:

• Vežbe za razvijanje ruke, šake i prstiju

a) Ustani! Ispruži ruke! Otvori šake! Zatvori! Otvori! Zatvori (…)
b) Ispruži tri prsta! Zatvori! Otvori! Zatvori! Otvori! Zatvori (…)
v) Držanje olovke sa tri prsta i pisanje po vazduhu: Gore! Dole! (…)
– sve vežbe se izvode prvo polako, pa sve brže i brže –

• Vežbanja za oslobađanje ruke – povlaženje crta raznih oblika

(šaranje – crte levo-desno, crte gore-dole. Šaka mora da čini prirodne pokrete savijajući se u zglobu.

• Crtanje jednostavnih likova

– obično kreće sa jednostavnijim ka složenijim. Crtanjem jednostavnih likova učenici uvežbavaju pisanje elemenata slova. 

• Slobodno crtanje

– predmeta, lica, životinja i sl. tako da bude u skladu sa potrebama pisanja.

• Crtanje figura iz narodne ornamenike 

– usmereno je na pripreme za učenje pisanih slova.

VIZUELNE VEŽBE

Vizuelne vežbe – posmatranje i zapažanje

Dečjim posmatranjem uglavnom vlada stihijnost, pa je na nastavniku da taj proces organizuje i usmeri analitičkim načinom opažanja i zapažanjem raznih pojedinosti.

Nastavnik organizuje vežbe posmatranja tematski, najpre vezane za učionicu, pa se ona proširuje na posmatranje šire okoline.

♣ Učenici posmatraju:

• predmete
• ljude
• životinje
• događaje
• slike
• fotografije.

Organizacija posmatranja u nastavi:

• Usmeravanje pažnje učenika na celine (zapažanje celina)
• Usmeravanje pažnje učenika na najvažnije pojedinosti
• Usmeravanje pažnje učenika na manje važne pojedinosti (analitičko posmatranje)

Vizuelno se opažaju:

• oblici
• boje
• položaj
• odnosi
• pokreti
• dinamika
• mimička aktivnost
• gestikulacija
• detalji
• skriveni elementi
• vizuelni problemi
• optičke igračke